• 6. Rixossailingcup 8-12 Kasım 2021
  • 2021 Yarış tarihlerimiz
  • 19. Göcek Sonbahar Yarış Haftası 1-5 Kasım 2021
  • 21.Göcek ilkbahar Yarış Haftası 17-21 Mayıs 2021
G Ü N C E LY A R I Ş
ONLINE Kayıt Formu
Yarış İlanı
Rotalar
Katılımcı Listesi
Yarış Sonuçları
S P O N S O R L A R I M I Z
GYCÜyelik Başvuru Formu

 

Değerli Yelkenseverler,

Kulübümüze üye olmak için gereken detaylı her türlü bilgiyi 0 252 645 15 49 numaralı telefondan alabilirsiniz. Sizlere üyelikle ilgili fikir vermesi açısından aşağıdaki bilgiler dikkatinize sunulmuştur.

Detaylı bilgiler için Tüzük veya kulüp yetkililerine başvurmanız önemle rica olunur.

Üyelik başvuru formu için tıklayınız.

KONUK Üyelik başvuru formu için tıklayınız.

GÖCEK YAT KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ
TÜZÜĞÜNE GÖRE;

DERNEĞE ÜYE OLMA-ÜYELİKTEN ÇIKMA VE
ÇIKARILMANIN ŞART VE ŞEKİLLERİ

MADDE -5. ÜYE OLMA HAKKI       :

A) Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip ve 18 yaşını bitirmiş bulunan 5253 Sayılı Kanunda  belirtilen hükümler saklı kalmak kaydıyla,  herkes derneğe üye olabilir. Belirtilen kurallar çerçevesinde aidatını ödeyen kayıtlı üye, fahri üye ve onursal üye olmak üzere üç çeşit üye bulunur.
B)Türk vatandaşı olmayanların üye olabilmeleri için Türk vatandaşlarında aranan şartlardan
başka, o yabancının Türkiye’de ikamet etme hakkına sahip olduğunu gösterir belgenin bulunması gerekmektedir. Fahri üyelik ve onursal üyelik için ikamet şartı aranmaz. Hiç kimse üye olmaya zorlanamaz.
C) Üye olmak isteyen kişi, derneğe kayıtlı en az iki üyenin muvafakatını alarak Yönetim Kuruluna bir dilekçeyle veya Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan üyelik için müracaat formunu doldurup imzalayarak Yönetim Kurulu Başkanlığına sunar.
Bu talep Yönetim Kurulu tarafından incelenerek en geç 30 (otuz) gün içinde kabul veya isteğin reddi şeklinde karara bağlanır. Müracaatlının üyeliğe  kabulü halinde üye kayıt defterine kaydı yapılır, reddi halinde ise müracaatlıya yazı ile bildirilir.
    
MADDE -6. ÜYE ÇEŞİTLERİ

1) Asıl Üye   : Derneğin amacını benimseyen ve bu amaçlar çerçevesinde katkıda bulunmayı kabul eden ve Yönetim Kurulu’nca kabul ve kayıtları tamamlanmış kişilerdir. Asıl üyenin ölümü halinde, eşi yazılı olarak bir yıl içinde Yönetim Kurulu’na başvurduğu ve varsa eşinin borçlarını ödediği taktirde, Yönetim Kurulu’nca yapılacak inceleme sonucuna göre, giriş bağışı ödemeden üyeliğe kabul edilerek, kendisine yeni bir üye numarası verilir. Bu işlem bir defa ile sınırlıdır.


2) Fahri Üye : Derneğimizin faaliyetlerine maddi ve manevi olarak destek veren ve Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurula önerilen ve Genel Kurul Kararı ile kabul edilen üyelerdir. Genel Kurul toplantılarına katılabilirler, öneride bulunabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur.


3) Onursal Üye : Derneğimizin Yönetiminde görev yapmış, görevi esnasında yaptığı çalışmalarla takdir kazanmış ve toplum içerisinde belirli bir saygınlığı bulunan, ancak mazereti  itibariyle derneğimiz genel kurul üyeliğinden ayrılmış üyedir. Genel Kurul Kararı ile Onursal Üyelik unvanı verilir. Toplantılara katılabilir, önerilerde bulunabilir fakat oy kullanamaz.


4) Konuk Üye: Kulüp amaç ve çalışma konularında belirli katkıları olabilecek kişiler, bir yılı aşmamak koşulu ve  Yönetim Kurulu kararıyla konuk üyeliğe seçilirler. Seçme ve seçilme hakları yoktur, giriş aidatını bağış karşılığı ödeyeceklerdir.  Eğer Konuk üye, üyelik süresi bitiminde asıl üyeliğe geçmek istediği taktirde, giriş aidatı tahsil edilmeyerek, sadece yıllık üyelik aidatı tahsili ile asil üyelik kaydı alınır.
 

5) Sporcu Üye: Kulübün ihtiyacı ve imkanları oranında ve yalnızca spor yaptığı sürece kulüp tesis ve malzemelerinden yararlanmak kaydı ile, ilgili Bölge Müdürlüğünde kayıtlı bulunan lisanslı sporcu, Komodorun teklifi üzerine veya re’sen Yönetim Kurulu kararı ile sporcu üye kabul edilebilir. Sporcu üyeler giriş aidatı ve yıllık üye aidatı ödemezler, kulüp organlarına seçilemezler, seçimlerde oy kullanamazlar. Onsekiz yaşından küçük sporcu üyelerin veli veya vasilerinden yazılı izin getirmeleri şarttır. Sporcu üyelerden asıl üye olmaları halinde giriş ödentisi alınmaz.

MADDE-7. ÜYELİKTEN ÇIKMA

• Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
• Üyenin istifa dilekçesi yönetim kuruluna ulaştığı anda çıkış işlemleri sonuçlanmış sayılır. Karar kesin ve değişmezdir.
• Üyelikten ayrılma, üyenin derneğe olan birikmiş borçlarını sona erdirmez.

MADDE -8.  ÜYELİKTEN ÇIKARILMA  :

1- Genel Kurul tarafından belirlenen üye aidatlarını süresi içersinde ödemeyen üyelere, öncelikle üyelik aidatının ödenmesi ve ödeme yapılmadığı takdirde üyelikten ihraç edileceğine dair uyarı yazısı, e-posta veya diğer iletişim araçları ile tebliğ edilir. Tebliğ tarihinden itibaren 30 iş günü içersinde bu edinimi yerine getirmeyen üyeler, yönetim kurulu kararı ile üyelikten ihraç edilirler.
2- Derneğin aleyhinde çalışan üyeler,
3- Dernek çalışmalarına yapılan yazılı tebligata rağmen katılmayan üyeler,
4- Verilen görevleri zamanında ve doğru yapmayan üyeler,
5- Toplumda hoş görülmeyen eylemlerde bulunanlar,
6- Devletin Bölünmez bütünlüğüne karşı ve  yüz kızartıcı suç işleyenler.
7- Üyelik ölüm halinde sona erer.

MADDE -9.  ÜYELERİN HAKLARI           :

1-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyelerin hakları kısıtlanamaz ve hiç bir üyeye ayrıcalık  tanınamaz.
2-Her üye genel kurulda seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Ancak, aidatını ödemeyen 
    üyeler ile genel kurul kararı alındıktan sonra derneğe kayıt edilen üyeler yapılacak ilk
    genel kurul toplantısına katılamazlar.
3-Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.
4-Hiç kimse  dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
5-Her üye istifa hakkına sahiptir.
6-Her üye derneğin sosyal tesislerinden veya diğer faaliyetlerinden eşit şekilde   
    faydalanma hakkına sahiptir.
7-Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üyeler arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve   
mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilmez, eşitliği bozan veya bazı üyelere bu 
sebeple ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapılamaz.
8-Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek mal varlığından hak iddia edemez ve  
derneğe olan borçlarını ödemek zorundadır
9-Üyelikten çıkarılan üyenin genel kurula itiraz hakkı vardır. Üyelikten çıkarılma kararının  
kendisine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde Yönetim Kurulu aracılığı ile itiraz  
dilekçesini genel kurula verir. Yapılacak ilk genel kurul toplantısında durumu görüşülür.  
Genel kurulun verdiği karar kesindir.

 

Üyelik Başvurusunda İstenen Evraklar

a)18 yaşını doldurmuş, medeni haklarını kullanmaya ehil olan tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip  olan her kişi Kulübe üye olabilir.)

b)Nüfus Cüzdanı kopyası

c)2 adet fotoğraf (Aslı)

d)Üye Giriş Başvuru Formu

Ayrıca ;

a)Ağır hapis cezasına veya taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla hapis cezasına mahkum olan kişiler

b)Yüz kızartıcı suçlardan yahut bu Kanunla yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin olarak hüküm giymiş olan kişiler

c)Dernekler Yasasında yer alan sınırlamalar kapsamına giren kişiler

 Göcek Yat Kulübü Spor Derneği’ne üye olamazlar.

 

ÜYE AİDATLARI ve ÖDEME BİLGİLERİ

2020 Giriş üye aidatı: 600,00 TL

2020 üye aidatı: 180,00 TL

 

GÖCEK YAT KULÜBÜ SPOR DERNEĞİ

GARANTİ BANKASI

GÖCEK ŞUBESİ: 1350

IBAN: TR79 0006 2001 3500 0006 2994 89

   
 

 

Göcek Yat Kulübü|Kumburnu Mevkii, İskele Caddesi 48310, Göcek - Muğla